Yuki Oyama

Yuki Oyama

Shibaura Institute of Technology